آقای ذلگی سجاد

جنرال قونسل

زندگی نامه

پیام

تماس

@SajadZelgai

جمهوری اسلامی افغانستان

معلومات عمومی

بازدید از افغانستان

تاریخچه مختصر

Go to Top