وکالت نامه

برای تقاضای وکالت نامه شرایط ذیل قابل تعمیل است.

 • وقت ملاقات: تمام متقاضیان باید وقت ملاقات را بطور آنلاین قبل از اینکه به سفارت بیایند، اخذ بدارند. متقاضیانیکه وقت ملاقات را اخذ ننموده باشند، سفارت نمیتواند به درخواست شان رسیدگی نماید
  برای تعین وقت ملاقات به این صفحه مراجعه نمائید
 • حضور در سفارت: موکل یا موکلین و دو نفر شاهد باید در وقت و زمان تعین شده با فورم درخواستی وکالتنامه و اسناد مورد ضرورت حاضر شوند. 
 • فورم درخواستی: متقاضیان باید فورم درخواستی وکالتنامه را با دقت به زبانهای دری یا پشتو خانه پُری نموده در نوشتن معلومات خویش توجه خاص نمایند. فورم را از این صفحه به دست آورده میتواند .
 •  اسناد مورد ضرورت و شاهدان: لطفا معلومات ذیل را با دقت مطالعه نموده و اشخاص و اسناد ذیل را در وقت تعین شده در سفارت افغانستان به ترتیب زیر با خود داشته باشید 
 • الف - ترتیب وکالتنامه برای نکاح نامه: 
  اول- در موقع ترتیب وکالتنامه برای اخذ نکاحنامه یکی از زوجین ( شوهر ویا خانم) که در  کشور سویس زندگی مینمایند، در سفارت افغانستان با اسناد ذیل حضور یابند :
  - یک نامه درخواستی که شامل شهرت زوجین، تاریخ ازدواج و محل ازدواج باشد.
  - کاپی تذکره ویا پاسپورت و سند اقامت سویسی متقاضی(موکل).
  - دو قطعه عکس متقاضی(موکل) که جدیدا اخذ شده باشد به اندازه ۳ در ۴ سانتی
   دوم- دو شاهد مرد ویا چهار خانم (بالای سن ۱۸) همراه با کاپی تذکرهیاپاسپورت افغانی، سند اقامت سویسیو دو قطعه عکس که جدیدا اخذ شده باشد به اندازه ۳ در۴ سانتی.
   سوم - کاپی تذکره و یک قطعه عکس وکیل.
 • ب- سایر وکالتنامه ها: 
  اول- در موقع ترتیب وکالتنامه برای هر هدف که باشد تمام موکلین همراه با (۱) کاپی تذکرهیاپاسپورت ، (۲) کاپی سند اقامت (۳) دو قطعه عکس که جدیدا اخذ شده باشد، در وقت تعیین شده به سفارت افغانستان حاضر شوند.
  دوم - دو تن شاهد همراه با (۱) کاپی تذکرهویا پاسپورتهای  افغانیخویش، (۲) کاپی سند اقامت سویسی و (۳) دو دو قطعه عکس که جدیدا اخذ شده باشد(به سایز۳ در۴ سانتی) در زمان تعین شده به سفارت  افغانستان حضور داشته باشند.
  سوم - وکیل: موکل یا موکلین کاپی تذکره یا پاسپورت و یک قطعه عکس وکیل خویش را که جدیدا اخذ نموده با خود داشته باشد. حضور وکیل حین ترتیب وکالتنامه درنمایندگی الزامی نبوده، امادرصورت امکان حضور شان باعث میشود ت اازمراجعه مجدد به محاکم غرض قبولی وکالت معافیت حاصلن ماید.
 • در صورتیکه موضوع وکالت ملکیت باشد:درصورتیکه موضوع وکالت جایداد باشد، ارائه اسناد ملکیت ودرصورتیکه ملکیت موروثی باشد، ارائه وثیقه حصر وراثت ویا ترتیب آن قبل از ترتیب وکالت نامه.
 • محصول: مبلغ۱۳۰ فرانک سویسی محصول متذکره ذریعۀ سفارش پول به حساب بانکی پوست فایننس بخش قونسلی سفارت افغانستان
 • Section Consulaire de l’Ambassade de la R.I. d’Afghanistanen Suisse 1202 Geneve, CH34 0900 0000 1767 0802 3
 • قابل تادیه می باشد. 
 • در صورتیکه موضوع وکالت پیشبرد دعاوی در محاکم باشد، لازمی است تا وکیل دارای جواز وکالت بوده و یا از اقارب درجه اول موکل باشد.
 •  لطفا اسناد لازمه کامل را حین مراجعه به سفارت نزد خود داشته باشید. سفارت افغانستان سهولت خدمات چاپ و کاپی اسناد را برای مراجعین قونسلی در اختیار ندارد.

دریافت فورمه وکالت نامه

دریافت فورمه

اخذ ملاقات آنلاین

دریافت وقت